ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Lidkoping/Markanvandningskarta_STUP)

Besöksmål (239)
Grundskola (2412)
<alla andra värden> <alla andra värden>
Framtida samlad parkeringsanläggning (1254)
Gågata (90)
Gång och cykelväg (91)
Gata med cykelfält (92)
Gata med cykelfält Gata med cykelfält
Cykelleder (93)
Västgötaleden Västgötaleden
Historiska Kålland Historiska Kålland
Filsbäckstråket Filsbäckstråket
Majåkerstråket Majåkerstråket
Rådastråket Rådastråket
Sjölundastråket Sjölundastråket
Lake Vänern Grand Tour Lake Vänern Grand Tour
Gångfartsområde (94)
Förslag förbättringar cykelvägar (96)
Motionsspår (240)
Motionsspår Motionsspår
Elljusspår Elljusspår
Konstsnöspår Konstsnöspår
Bef. genomfart (98)
Bef viktiga infarter (99)
Frirum (100)
Integrerat frirum (101)
Integrerat transportrum (102)
Mjuktrafikrum (103)
Infart (105)
Genomfart (106)
Transportrum (104)
Befintlig markparkering (107)
Järnvägsstation (110)
Hållplats (111)
Busslinje (112)
Grönska namn (241)
Grön blåstruktur insatsområden (228)
Återstallning naturmark (2390)
I huvudsak sammanhängande bostadsbebyggelse (65)
Blandad stadsbebyggelse (66)
I huvudsak arbetsplatser och icke störande verksamheter (67)
Idrott, kultur och besöksanläggningar (68)
Handel (69)
Verksamheter och industri (70)
Hamn (2319)
Framtida utredningsområden (73)
Reservat väg 44 (74)
Utredningsområden (75)
Byggnad, yta (154)
Stadskärna (77)
Tätortsbebyggelse (78)
Handel och verksamhet (155)
Verksamheter och industri (79)
Handel (80)
Besöksanläggning (81)
Vård och skola (83)
Återvinningsstation övriga orter (84)
Reningsverk, befintliga samt framtida (85)
Ny/Ändrad Ny/Ändrad
Oförändrad Oförändrad
Deponi (86)
Lekplats (115)
Lekplats Lekplats
Lekplats Kommunen Lekplats Kommunen
Sport Sport
Blåstruktur vattendrag (117)
Blåstruktur vattendrag Buffer 20m (118)
Blåstruktur vattendrag Buffer 50m (119)
Blåstruktur ytor (120)
Blåstruktur ytor Buffer 20m (121)
Tätortsnära skog (122)
Sammankopplande natur (123)
Parkkaraktär (124)
Naturkaraktär (125)
Övrig grönstruktur (126)
Jordbruksmark (229)
Bostadsnära natur Buffer 300m (256)
Tätortsnära skog Buffer 800m (257)
Ekosystemtjänstbedömning (127)
0 - 108 0 - 108
109 - 130 109 - 130
131 - 142 131 - 142
143 - 153 143 - 153
154 - 165 154 - 165
166 - 177 166 - 177
178 - 186 178 - 186
187 - 197 187 - 197
198 - 129 198 - 129
130 - 265 130 - 265
Framtida samlad parkeringsanläggning innan 2030 (238)
Innan Innan
Framtida samlad parkeringsanläggning efter 2030 (237)
Efter Efter
Innan 2030 (159)
<alla andra värden> <alla andra värden>
<Null> <Null>
Utredningsområden Utredningsområden
Blandad stadsbebygglese innan 2030 Blandad stadsbebygglese innan 2030
I huvudsak arbetsplatser och icke störande verksamheter innan2030 I huvudsak arbetsplatser och icke störande verksamheter innan2030
I huvudsak sammanhängande bostadsbebyggelse innan 2030 I huvudsak sammanhängande bostadsbebyggelse innan 2030
Verksamheter och industri innan 2030 Verksamheter och industri innan 2030
Efter 2030 (192)
<Null> <Null>
Framtida utredningsområden Framtida utredningsområden
Blandad stadsbebygglese efter 2030 Blandad stadsbebygglese efter 2030
I huvudsak arbetsplatser och icke störande verksamheter efter 2030 I huvudsak arbetsplatser och icke störande verksamheter efter 2030
I huvudsak sammanhängande bostadsbebyggelse efter 2030 I huvudsak sammanhängande bostadsbebyggelse efter 2030
Verksamheter och industri efter 2030 Verksamheter och industri efter 2030